neváhejte nás kontaktovat
E-mail: hradil@akhradil.cz      Tel.: 724 139 493
Mgr. Ondřej Hradil
Všichni lidé jsou si před zákonem rovni.
Dobrý právník je to, co dělá rozdíl.
men

GDPR

Advokátní kancelář informuje všechny své klienty, že je správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Osobní údaje klientů jsou zpracovávány na základě smlouvy o poskytování právních služeb výhradně za účelem plnění této smlouvy a plnění zákonných povinností advokáta, a to plně v souladu s GDPR. Za jiným účelem mohou být osobní údaje zpracovány jen se souhlasem klienta.

Osobní údaje klienta jsou zpracovávány po dobu poskytování právních služeb a následně jsou uchovávány po zákonem stanovenou dobu v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími archivační povinnost (vedle GDPR zákon o advokacii a zákon a archivnictví a spisové službě). Po té budou zničeny v souladu s vnitřními předpisy advokátní kanceláře.

Příjemci osobních údajů jsou zpravidla orgány veřejné moci jako např. soudy či správní orgány. V nezbytné míře jimi mohou být i externí dodavatelé advokátní kanceláře jako např. dodavatel softwaru či účetní kancelář, s nimiž bude mít advokátní kancelář uzavřenou smlouvu na poskytování služeb, jejíž součástí bude i závazek k plnění povinností vyplývajících z GDPR ve vztahu k osobním údajům klienta. Dále mohou být příjemci osobních údajů i jiné subjekty dle potřeb a pokynů klienta.

Informace o správci:

Mgr. Ondřej Hradil, advokát
IČ: 04662261
Bráfova třída 531/37, 674 01 Třebíč
hradil@akhradil.cz
724 139 493

Práva klienta:

Právo na přístup k osobním údajům – klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány; klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají; neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů – povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Právo na omezené zpracování osobních údajů – klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů; proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost osobních údajů – dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu; tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – klient má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který správci udělil; neuplatní se však v případě, kdy osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, což je v našem případě běžné, toto právo bude mít klient pouze tehdy, pokud ve zvláštním případě budou jeho osobní údaje zpracovávány na základě jeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a nikoli jen na základě smlouvy o poskytování právních služeb.

Právo podat stížnost – v případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)